Intern

Initiatiefnemer van het project was de Stichting voor Toekomstige Generaties, een onafhankelijke, pluralistische stichting van openbaar nut, die zich wijdt aan de opbouw van een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Dit doet ze door op verschillende manieren duurzame initiatiefnemers en projecten te steunen.

Medewerkers betrokken bij dit project:

  •     Deirdre Maes - Projectverantwoordelijke 'Onze Toekomst'
  •     Aline Goethals - Projectverantwoordelijke FR
  •     Benoît Derenne en Sandrino Holvoet- directeur en programmaverantwoordelijke bij de Stichting voor Toekomstige Generaties
  •     William Van Dingenen en Joeri Vranckx - Projectverantwoordelijke FR en projectmedewerker

Extern

We werden bij dit project ontzettend geholpen door een heleboel mensen, vooral door Bernard Petre en Herman Daenen voor de rekrutering en de begeleiding van de weekends, Michel Teller en Isabeau Van den Bogaert voor de rapportage, het tolkteam van de UGent: Christian Buylen, Wouter Cochie, Stéphanie Declercq, Bart Defrancq, Oya Keskin, Cédric Magnifico, Henri Renard, Sarah Roman y Parra en Didier Vandevoorde, en Miriana Frattarola en Sandrine Van den Berghe voor de brochure. Op deze foto zie je alvast enkele van hen.

 

Partners

Dit project was nooit tot stand gekomen zonder de steun van onze partners

Cera

Cera hanteert al jaren het motto: 'Samen investeren in welvaart en welzijn'. Dat is een engagement aan de samenleving en aan hen die er deel van uitmaken. Cera geeft vorm aan dit engagement door zich samen met haar meer dan 400.000 vennoten op een coöperatieve manier in te zetten voor een betere wereld, zowel op financieel als op maatschappelijk vlak. Daarom investeert Cera als een van de kernaandeelhouders in KBC Groep. Deze investering zorgt voor de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van deze groep. Anderzijds investeert Cera in maatschappelijke projectwerking en dienstverlening met de focus op de waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Cera is partner van het project 'Onze toekomst' en heeft daar drie goede redenen voor:

  •  het toekomstgerichte opzet van het project: de solidariteit tussen de generaties nieuw leven inblazen buiten de platgetreden paden en de gebruikelijke competentiedomeinen;
  • het inspraakmodel: een burgerpanel dat zich vrij kan uitspreken in een ondersteunend kader;
  • het duurzame karakter van de bevraging: de verschillende partners kunnen de resultaten van het werk van het panel gebruiken om een impact op lange termijn te garanderen voor de hele bevolking.

Fondation Chimay-Wartoise

De Fondation Chimay-Wartoise is een stichting die naast aandeelhouder van de groep Chimay ook een actieve partner wil zijn in de ontwikkeling van de gebieden rond de steden en gemeenten Chimay, Couvin, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance en Viroinval. Zoals zovele andere regio's wordt ook dit gebied met ruraal karakter en een economische en sociale achterstand geconfronteerd met een vergrijzende bevolking. Dankzij dit project van de Stichting voor Toekomstige Generaties zullen we de verschillende uitdagingen van dit maatschappelijk vraagstuk beter kunnen begrijpen en kunnen we hopelijk in samenwerking met anderen pistes verkennen om op een toekomstgerichte manier te werken rond deze problematiek.

INDC - Groupe Jolimont

Omdat we actief zijn in de welzijnszorg, van prenatale begeleiding tot het huisvesten van ouderen, staat ons instituut regelmatig stil bij de geschiktheid van de diensten die we leveren aan onze begunstigden. Een project als het deze kon dus niet anders dan onze aandacht wekken en dan vooral omwille van de innovatieve blik op de verschillende noden en verwachtingen. Wij hopen dat de resultaten van het project, die worden voorgedragen door burgers en niet door professionelen uit de sector, een nieuwe blik geven op de te volgen aanpak. Wij zullen de resultaten ook als basis gebruiken bij het nadenken over grote strategische keuzes.


POD Duurzame Ontwikkeling

De Programmatorische federale Overheidsdienst voor Duurzame Ontwikkeling werd in 2002 opgericht. De dienst vervult drie opdrachten:

  •     de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling,
  •     de coördinatie van de uitvoering van dit beleid,
  •     het ter beschikking stellen van expertise binnen en buiten de federale overheid.

De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) sloot zich aan bij de andere partners omdat ze mee wilde nadenken over de te bewandelen paden voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. In 2013 heeft de federale overheid in haar langetermijnplan de doelen voor 2050 vastgelegd. Om die doelen te bereiken, moeten we vanaf vandaag allemaal samen projecten zoals dit opstarten : innovatief, transversaal en participatief.

RIZIV

De toekomst van onze sociale zekerheid houdt rechtstreeks verband met de vraagstukken rond vergrijzing en intergenerationele solidariteit. Als beheerder van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wou het RIZIV samen met de Stichting voor Toekomstige Generaties en de andere partners werken rond dit project om zo creatieve en innovatieve denkpistes te vinden die een antwoord kunnen bieden op al die uitdagingen, en dan in het bijzonder rond het domein van de verhouding tussen werk en gezondheid op het eind van de loopbaan.