Context

Het debat over de vergrijzing is zelden zo actueel geweest. Maar helaas moeten we vast stellen dat het debat vast loopt en dat sommige pertinente vragen over de systemen van intergenerationele solidariteit amper gesteld worden.

Nieuwe ontwikkelingen zetten het hele systeem onder druk en dreigen het uit evenwicht te brengen:

  • Demografische ontwikkelingen leidden tot een verstoord evenwicht tussen actieven en niet-actieve en een 'vergrijzing binnen de vergrijzing'
  • Ons economisch groeimodel staan onder druk door de aanhoudende en naar alle waarschijnlijkheid structurele financiële en economische crisis, en het ontstaan van nieuwe evenwichten tussen de verschillende wereldregio's.
  • De medische vooruitgang leidt tot een 'boom' aan mogelijkheden, maar ook tot een sterk stijging van de kosten van de gezondheidszorg.
  • Het zorgsysteem komt daarenboven onder druk te staan door een grote stijging van zorgbehoevende mensen en anderzijds de vermindering van de mantelzorg en het aandeel van de familie in de zorg. (schrappen: door het uiteenvallen/anders samenstellen van gezinnen, de algemene verspreiding van buitenshuiswerk voor vrouwen en door de veranderende verwachtingen van zowel ouderen als kinderen).
  • De ecologische druk door de toenemende schaarsheid van natuurlijke hulpbronnen (beschikbare ruimte, energie, enz.) neemt toe.
  • Etc.

Deze nieuwe ontwikkelingen zetten de intergenerationele solidariteitssystemen onder druk. De gevolgen zijn vandaag reeds zichtbaar, want de de armoede en de onzekerheid onder ouderen neem toe. De echte grote problemen worden echter doorgeschoven naar de toekomstige generaties.

Daarom vindt de Stichting voor Toekomstige Generaties het dringend tijd om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen die de solidariteit tussen de generaties vrijwaart en een oplossing biedt voor de groeiende bestaansonzekerheid bij ouderen. Zonder de problemen door te schuiven naar de volgende generatie!

Deze toekomstvisie is niet alleen een inspiratiebron voor de maatschappij. De besluiten worden tevens meegenomen in de programma's van de Stichting en van de partners.